MettaChit : Dhamma Teachings/Talks MettaChit : Dhamma Teachings/Talks
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง

M Worldwide
M foundations
study,train,Preach
Education Ministry
Information Center
liberals Result
you'n liberal for people

more activities
พระอาจารย์ธัมมฺทีโป

   
  In the spotlight


The repttime History again
การกลับมาแห่งทางสายเอก ปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน ๔
จิตที่ฝึกดีแล้ว
ย่อมนําความสุขมาให้


CD ThammaTiPo
เชิญที่กระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-15.00 น.
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก


The Link
การประเมินผลจิตหลังจากอบรมแล้ว

online bookstore
biographical notes
discussion forums
services
MettaChit Board
sign the guestbook
contact usNew, rare and used books & cds by M. ศึกษาธรรม เรียนรู้จิต มั่นทบทวนจิต รักษาจิตที่ตัวเรา มีซีดีเป็นคู่มือไว้เจริญจิตทุกวันได้ทุกครอบครัวเรือน . Would you like to learn more about M and the remarkable body of work he produced during his lifetime? - the online bookstore of the M Information Network. Books, audiocassettes and CDs by and about ThammaTiPo This month, the Quest Foundation of Thailand is offering all Thai translations.
*** ทุกองค์กร บริษัท สถานบัน ชมรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาครัฐ สามารถแจ้งความจํานงขอรับ ซีดีจากพระอาจารย์ใหญ่ โดยตรงได้ คลิ้กลงทะเบียน!

Star in the East, the latest biograhy of ThammaTipo

"พระอาจารย์ใหญ่ ธมฺมทีโป เมตตาแสดงธรรม จุดประกายชี้ช่องทางหลุดพ้นอย่างเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในยุคนี้ รู้สึกได้ถึงความจริงที่ตัวเราเอง "

Q u o t e   o f   t h e   D a y :

 
M Information Network

พระอาจารย์ สุรพจน์ สทธาธิโก

ร่วมสร้าง...หนทางธรรม
"เรามาร่วมกัน ร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกัน ด้วยดวงจิตที่มุ่งมั่น ขอความฝันจงเป็นจริง
วันเกิดชนทั้งหลาย ที่มั่นหมายในความดี บันทึกลงตรงปฐมพี กาลครั้งนี้มาช่วยกัน
สําเร็จพลันไม่ชักช้า ผู้นําหน้าไม่ถอยหนี ร่วมมือกันเสร็จทันที ขอความดีคงอยู่คู่ทุกคน"

+ จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนําความสุขมาให้
+  ทําไมเราต้องฝึกจิต
สภาวธรรมทั้งปวง ล้วนไม่ควรยึดมั่น

โชคอนันต์
อักษราชัยพฤกษ์:
"Chokanan's observations and explorations of dhamma for left music man's. นักประพันธ์เนื้อร้อง ทํานอง และขับร้องเอง บทเพลงเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากมาย บทเพลงทั้งหมดล้วน เพื่อปลุกชีวิตมวลชนเพื่อตอกยํ้า จิตใจให้หันมาศึกษาธรรม พัฒนาจิตได้อย่างไพเราะ...

สุพรชัย
อักษราชัยพฤกษ์:

"[His] language is naked, revelatory and inspiring. . .เป็นผู้นําคนรุ่นใหม่ มุ่งก้าวเดินชีวิตอย่างสนุก กับงาน ช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ตอบปัญหา ชี้เดินทางเข้าใจธรรม ได้อย่างสร้างสรร ร่วมประพันธ์เนื้อร้อง
ทํานอง และขับร้อง มากมายบทเพลงเฉลิม พระเกียรติ...

From the Book, "การกลับมาแห่งภาพมายา" by ThammaTipo


แสงสว่างแห่งธรรม

... เวลามาถึงแล้วในครั้งนี้... สรรพสิ่งทั้งหลายแปรผันอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์น่าขบคิด ยากเกินความเข้าใจ ฟ้าแสนอําไพไยไม่มีคนมอง


กาลนี้ กลียุค บุกหํ้าหั่น
ประสานฝัน ประสานใจ ไม่หม่นหมอง
ทุกฝ่ายต้อง ร่วมมือกัน พบแสงทอง
เหตุนี้ต้อง พระอุบัติ จัดการเอง
เราเอง

We Need your Support...การให้...

การบังเกิดของสรรพสิ่ง
ล้วนมีการปรุงแต่งที่มนุษย์ มิอาจล่วงรู้ถึงสิ่งนั้นได้เลย เพราะมนุษย์ยังมีความโลภ โกรธ หลง อยู่
ความคิดนั้นย่อมสละได้ โดยการกลับมารู้สึกภายในเท่านั้น เมื่อรู้สึกภายในบ่อยๆ ย่อมจะเห็น ความคิด ผ่านมาแล้ว ผ่านไป เมื่อจิตภายในกล้าขึ้น ย่อมปล่อยโดยตัวของมันเอง "เมื่อปล่อยจิตย่อมหลุด จิตหลุดเพราะปล่อย" สันทิฏฐิโก (บรรลุแล้วเห็นเอง)
"เมื่อถึงเวลาก็ต้องมา เพราะสรรพสิ่ง และอนาคต ล้วนไม่แน่นอนด้วยตัวของมันเอง และในที่สุดก็ต้องจากไป เพราะว่ามัน 'ย่อมดับ' ด้วยตัวของมันเอง..."

การปฏิบัติธรรมนั้น ต้องตามรักษาจิตอยู่ภายในแล้วบุคคลภายนอก ปุถุชนคนธรรมดา ใครเล่าจะเห็นจิตได้ รู้สึกจิตได้ รู้สึกภายในได้ เพราะมันยาก
กระแสทางโลก คือความโลภ โกรธ หลง ย่อมไม่มีที่สิ้นสุด บุคคลใดตามรักษาจิตอยู่ภายในได้ บุคคลนั้นชื่อว่า เป็นผู้หลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสาร คือ การเวียนว่ายตายเกิด

Book is here! มหาสติปัฏฐานสี่ ภาคปฏิบัติ

"ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน... คนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งได้... ใครฝึกตนเองได้ดีแล้ว... ย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก" ทุกคนเวลานี้ เจอะเจอปัญหา กําลังมีความทุกข์ มีความสับสน วุ่นวาย จากเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ทุกวัน ทั้งการทํางานทั้งที่บ้าน ทั้งเหตุการณ์รอบๆตัว
ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่แสงสว่างแห่งพระธรรม จะได้ชี้ทางให้ทุกคน ได้มาร่วมกันฝึกจิต มาพบที่พึ่งที่อยู่ภายในตนเอง โดยการฝึกจิตในแนวทาง มหาสติปัฏฐานสี่ ของพระพุทธองค์ด้วยวิธีการของพระอาจารย์ใหญ่ ธมมทีโป ที่ตรง ลัด เข้าสู่จิตภายใน เป็นวิธีที่ง่าย เหมาะกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน ที่ทุกคนกําลังมีความทุกข์และต้องการหาที่พึ่งที่แท้จริง เพื่อทุกคน จะได้ค้นพบที่พึ่งภายในตนเอง

วิธีปฏิบัติ เข้าสู่จิตภายใน! ปล่อยความกังวลในอดีตทิ้งไปก่อน ความกังวลในอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงเราก็วางไว้...ผ่อนคลาย ให้สบายๆ ทําความรู้สึก ตัวให้ชัดเจนว่า เราอยู่ในอิริยาบถไหน ไม่เกร็ง ปล่อยสบายๆเป็นธรรมชาต

 

For Peace of the World !
For Peace of the World !For Peace of the World !

The World Council of Religious Leaders. เมื่อศาสนาจะครองโลก องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก และสหประชาชาติ

The Teachings
 

Want internet access to the transcripts of more books, audios and cds? Check out the M Text Collection.
Already a subscriber? login here

The M News
 
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ศธ.ใช้มหาสติปัฏฐาน 4
ฝึกเด็กไทยให้มีจริยธรรม

การพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมไทย

Who Wants to Be a Rare Book Collector?

First editions, out-of-print, rare and  hardcover ThammaTipo books & cd are on Free at our store. Browse the catalogue.
Discussion Forums
 
A live Board room, a message bulletin board and a journal of submitted articles are all to be found in the M Discussion section.
Tell a Friend
 
Like what you see? Think someone else might be interested? Tell a friend about ThammaTipo.

Featured Pages
  มหาสติปัฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘
  พุทธดํารัส
  เครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
  วงจรกระแสจิต
  วิธีปฏิบัติ ค้นพบจิต และสภาวธรรม
 

Kinfonet

Though not officially affiliated, Minfonet works in co-operation with the M Foundations and the Thammatipo Link International.